logo
Alaberz
0990 432 10 14

کوهپیمایی سطح 1

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله پلنگچال 1401/07/22 II. کمی دشوار (PD) صعود از امامزاده داوود انجام می‌گیرد
2 صعود به قله کماچال 1401/07/29 II. کمی دشوار (PD)
3 فیلبند به الیمستان 1401/08/05 II. کمی دشوار (PD) سفر از بام مازندران به جنگلی زیبا
4 صعود به قله پیرزن کلون (کلوم) 1401/08/13 III. نسبتا دشوار (AD)
5 صعود به قله سماموس 1401/08/19 II. کمی دشوار (PD)
6 صعود به قله کلکچال (کولکچال) 1401/09/04 II. کمی دشوار (PD) برنامه آموزشی و پیمایش یک روزه
7 قله پرسون + پرسون و ریزان 1401/09/11 III. نسبتا دشوار (AD) برنامه دو سطحی (پرسون و دشت هویج + پرسون و ریزان)
8 قله نقره سر 1401/09/25 II. کمی دشوار (PD) قله جنگلی و زیبا در پاییز
9 صعود به قلل کهار و ناز 1401/10/02 III. نسبتا دشوار (AD) برنامه دو سطحی است (جانپناه کهار + قلل کهار و ناز)
10 آبشار سنگان 1401/10/23 I. آسان (F) بازدید از یک آبشار یخ زده و کوهپیمایی در باغ‌های سولقان
11 لیزه و لیچه 1401/11/07 I. آسان (F)