logo
Alaberz
0990 432 10 14

کوهپیمایی سطح 1

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله پراو و کرمانشاه گردی 1401/07/12 II. کمی دشوار (PD)
2 قله پلنگچال 1401/07/22 II. کمی دشوار (PD)
3 صعود به قله کماچال 1401/07/29 II. کمی دشوار (PD)
4 فیلبند به الیمستان 1401/08/05 II. کمی دشوار (PD) سفر از بام مازندران به جنگلی زیبا
5 صعود به قله سماموس 1401/08/19 II. کمی دشوار (PD)
6 صعود به قله کلکچال (کولکچال) 1401/09/04 II. کمی دشوار (PD) برنامه آموزشی و پیمایش یک روزه
7 قله پرسون و دشت هویج 1401/09/11 II. کمی دشوار (PD)
8 قله جنگلی نقره سر 1401/09/25 II. کمی دشوار (PD)
9 آبشار سنگان 1401/10/23 I. آسان (F) بازدید از یک آبشار یخ زده و کوهپیمایی در باغ‌های سولقان
10 لیزه و لیچه 1401/11/07 I. آسان (F)