logo
Alaberz
0990 432 10 14

یک روزه

توضیحات از تنظیمات یوتاب > اطلاعات صفحات سایت > یک روزه داخلی می‌آید.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله پلنگچال 1401/07/22 II. کمی دشوار (PD)
2 صعود به قله کماچال 1401/07/29 II. کمی دشوار (PD)
3 صعود به قله پیرزن کلون (کلوم) 1401/08/13 III. نسبتا دشوار (AD)
4 صعود به قله کلکچال (کولکچال) 1401/09/04 II. کمی دشوار (PD) برنامه آموزشی و پیمایش یک روزه
5 قله پرسون و دشت هویج 1401/09/11 II. کمی دشوار (PD)
6 قله جنگلی نقره سر 1401/09/25 II. کمی دشوار (PD)
7 آبشار سنگان 1401/10/23 I. آسان (F) بازدید از یک آبشار یخ زده و کوهپیمایی در باغ‌های سولقان
8 لیزه و لیچه 1401/11/07 I. آسان (F)