logo
Alaberz
0990 432 10 14
روکش دستکش
روکش دستکش:

روکش دستکش

1398/02/07

روکش دستکش روکش ضد آب و باد تنفسی سبک دو انگشتی است.

روکش دستکش‏‌های شما باید آنقدر بلند باشد که بتواند ١٠ تا ١٥ سانتی‏متر از آستین بادگیر و یا کاپشن شما را بپوشاند و برای بسته‏ شدن به دور دست دارای بندهای چسبی باشد. به دستکش یا روکش دستکش خود ریسمان ایمنی بدوزید و آن را به لباس خود وصل کنید. با این کار هنگام صعود از صخره‏‌ها و یا زمانی که باید دستکش‌های خود را در بیاورید، ترسی از پائین افتادن آن‌ها نخواهید داشت. 

تجهیزاتآموزش