logo
Alaberz
0990 432 10 14

V. خیلی دشوار (TD)

صعود جدی است در مواقعی نیاز به حمایت، ثابت کردن طناب و استفاده از ابزارهای فنی دارد. بسیاری از صعودهای انجام شده روی قله‌های 6000 و 7000 متری از این نوع به شمار می‌روند.

برای مثال قلل لنین، کورژنفسکایا، مراپیک و آیلند پیک از این جمله هستند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 کارگاه تخصصی ابزار گذاری 1400/05/21 V. خیلی دشوار (TD)
2 کارگاه صعود مصنوعی 1400/06/12 V. خیلی دشوار (TD) پیش برنامه دیواره قلعه ماران
3 کارگاه تالون 1400/06/19 V. خیلی دشوار (TD) پیش برنامه دیواره قلعه ماران
4 دماوند شمالی و شمالی به جنوبی 1400/11/26 V. خیلی دشوار (TD) اردوهای آمادگی صعودهای برون‌مرزی باشگاه کوهنوردی آلابرز
5 صعود به قله لنین 1401/04/13 V. خیلی دشوار (TD) از پر صعودترین قلل 7000 متری