logo
Alaberz
0990 432 10 14

V. خیلی دشوار (TD)

صعود جدی است در مواقعی نیاز به حمایت، ثابت کردن طناب و استفاده از ابزارهای فنی دارد. بسیاری از صعودهای انجام شده روی قله‌های 6000 و 7000 متری از این نوع به شمار می‌روند.

برای مثال قلل لنین، کورژنفسکایا، مراپیک و آیلند پیک از این جمله هستند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 صعود به قله دماوند 1400/11/26 V. خیلی دشوار (TD) صعود به بام ایران در زمستان