logo
Alaberz
0990 432 10 14

V. خیلی دشوار (TD)

صعود جدی است در مواقعی نیاز به حمایت، ثابت کردن طناب و استفاده از ابزارهای فنی دارد. بسیاری از صعودهای انجام شده روی قله‌های 6000 و 7000 متری از این نوع به شمار می‌روند.

برای مثال قلل لنین، کورژنفسکایا، مراپیک و آیلند پیک از این جمله هستند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله آرارات 1400/11/24 V. خیلی دشوار (TD) صعود به بلندترین قله کشور ترکیه
2 صعود به قله دماوند 1400/11/26 V. خیلی دشوار (TD) صعود به بام ایران در زمستان
3 صعود به قله چولو شرقی 1400/12/25 V. خیلی دشوار (TD) اولین اجرا در ایران
4 صعود به قله لوبوچه شرقی 1400/12/25 V. خیلی دشوار (TD) اولین اجرا در ایران
5 صعود به قله مراپیک 1400/12/25 V. خیلی دشوار (TD) بلندترین قله ترکینگ جهان
6 اکسپدیشن آیلندپیک 1400/12/25 V. خیلی دشوار (TD) قله آیلندپیک (Island Peak) 6189 متر اکسپدیشن سال 2021