logo
Alaberz
0990 432 10 14

II. کمی دشوار (PD)

 مسیرهای کوهنوردی که چالش زیادی ندارند اما در بعضی نقاط امکان دست به سنگ شدن یا استفاده از طناب نیز وجود دارد اما بخش غالب مسیر را می‌توان از نوع کوهپیمایی در نظر گرفت.

بسیاری از قلل البرز مرکزی، خلنو، توچال، آزادکوه و ... در این زمینه هستند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 آبشار سنگان و قله کرکوه 1400/11/08 II. کمی دشوار (PD)
2 قلل قبله و پورا 1400/11/15 II. کمی دشوار (PD)
3 دور آناپورنا و دریاچه تیلیچو 1400/12/25 II. کمی دشوار (PD) اولین اجرا در ایران
4 دور ماناسلو 1400/12/25 II. کمی دشوار (PD) اولین اجرا در ایران
5 کمپ اصلی اورست 1400/12/25 II. کمی دشوار (PD) دیدار با بلندترین قله دنیا