logo
Alaberz
0990 432 10 14

II. کمی دشوار (PD)

 مسیرهای کوهنوردی که چالش زیادی ندارند اما در بعضی نقاط امکان دست به سنگ شدن یا استفاده از طناب نیز وجود دارد اما بخش غالب مسیر را می‌توان از نوع کوهپیمایی در نظر گرفت.

بسیاری از قلل البرز مرکزی، خلنو، توچال، آزادکوه و ... در این زمینه هستند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 قله شاه نشین 1401/07/22 II. کمی دشوار (PD)
2 قله پلنگچال 1401/07/22 II. کمی دشوار (PD) صعود از امامزاده داوود انجام می‌گیرد
3 قله سیالان 1401/07/28 II. کمی دشوار (PD) از برنامه‌های پروژه سیمرغ
4 صعود به قله کماچال 1401/07/29 II. کمی دشوار (PD)
5 فیلبند به الیمستان 1401/08/05 II. کمی دشوار (PD) سفر از بام مازندران به جنگلی زیبا
6 صعود به قله سماموس 1401/08/19 II. کمی دشوار (PD)
7 صعود به قله کلکچال (کولکچال) 1401/09/04 II. کمی دشوار (PD) برنامه آموزشی و پیمایش یک روزه
8 قله نقره سر 1401/09/25 II. کمی دشوار (PD) قله جنگلی و زیبا در پاییز