logo
Alaberz
0990 432 10 14

I. آسان (F)

راه‌پیمایی ساده یا به عبارتی کوهپیمایی و طبیعت گردی است. در این برنامه آمادگی بسیار اولیه برای طی مسیر کافی است و منطقه چالش و دشواری خاصی را شامل نمی‌شود.

قللی مثل دارآباد، کلکچال، چین کلاغ و ... نیز در این گروه طبقه بندی می‌شوند.

ردیف نام برنامه تاریخ برگزاری سطح برنامه توضیحات
1 آبشار سنگان 1401/10/23 I. آسان (F) بازدید از یک آبشار یخ زده و کوهپیمایی در باغ‌های سولقان
2 لیزه و لیچه 1401/11/07 I. آسان (F)